Miksi tilintarkastus tehdään?

Tilintarkastuksen lopputuloksena annetaan tilintarkastuskertomus. Sen antaman varmuuden ja luottamuksen lisäksi tilintarkastuksesta on paljon muutakin hyötyä niin tarkastettavan yhteisön johdolle ja omistajille kuin muillekin sidosryhmille ja yhteiskunnalle laajemmin. Tällä sivulla kerromme tarkemmin näistä hyödyistä.

Tilintarkastuksesta säädetään ja määrätään tilintarkastuslaissa sekä muissa yhteisöjä koskevissa laeissa, yhtiöjärjestyksissä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä. Yhteisön velvollisuudesta suorittaa tilintarkastus voit lukea lisää täältä

Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on tilinpäätöksen laatijoille ja käyttäjille merkkinä siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tämä on tärkeää, koska sidosryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden (kuten omistajat, tavarantoimittajat, ulkopuoliset rahoittajat ja sijoittajat, työntekijät, verottaja ja virkamiehet) on voitava luottaa päätöksenteossa käyttämänsä tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen.

Miksi-tilintarkastus

VAPAAEHTOINEN TILINTARKASTUS

Ne yhteisöt, jotka eivät kuulu lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden piiriin, voivat valita tilintarkastajan vapaaehtoisesti. Määräys tilintarkastajasta voidaan oma-aloitteisesti kirjata yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai osakassopimukseen. Tilintarkastus voi tulla toimitettavaksi myös yhteisön vähemmistöosakkaiden vaatimuksesta yhteisölainsäädännön (esim. OYL 7:5) perusteella tai avustusten antajatahon (esim. TEKES, UM) vaatimuksesta. Moni yhteisö valitseekin tilintarkastajan vapaaehtoisesti mm. koska

  • ne ennakoivat kasvun myötä pian täyttävänsä tilintarkastusvelvollisuuden rajat
  • niiden rahoittajat edellyttävät tilintarkastettuja tilinpäätöksiä
  • ne ovat todenneet, että tilintarkastuksen tuoma hyöty on huomattavasti siitä aiheutuvia kustannuksia suurempi.

YHTEISKUNNALLISTA LUOTTAMUSTA RAKENTAMASSA

Suomessa annetaan PRH:n arvion mukaan vuosittain noin 130 000 tilintarkastuskertomusta erilaisten yhteisöjen ja säätiöiden tilinpäätöksistä. Kun esimerkiksi osakeyhtiömuodossa omistaja vastaa yhtiön veloista ainoastaan sijoittamansa pääoman määrällä, tilintarkastaja valvoo yhteiskunnan puolesta, että tämän rajoitetun vastuun varjolla ei loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Laajan tilintarkastusvelvollisuuden myönteiset vaikutukset ulottuvat laajalle yhteiskuntaamme edistämällä avoimuutta ja keskinäistä luottamusta.

Vaikka tilintarkastusprosessia ei ole suunniteltu väärinkäytöksen havaitsemista varten, on selvää, että kun yhteisö säännöllisesti tilintarkastetaan riippumattoman ammattilaisen toimesta, on todennäköisyys epäeettiselle toiminnalle, tahallisille virheille ja väärinkäytöksille pienempi, tai ainakin niiden esiin tuleminen on todennäköisempää. Tilintarkastus edistää siten tervettä kilpailua sekä kannustaa toimimaan lakien ja säännösten mukaisesti.

Tilintarkastuksella on kansantaloudellista merkitystä myös mm. veropohjan oikeellisuuden ja yhteisön maksamien työnantajamaksujen vuoksi sekä torjuttaessa harmaata taloutta. Tiedon epäsymmetriasta aiheutuvat päätöksenteon transaktiokustannukset pysyvät tilintarkastuksen ansiosta matalina.

Tilintarkastus lisää luotettavuutta, koska tilintarkastusprosessin tuloksena syntyy riippumaton lausunto, jonka antaa ammattimainen tilintarkastaja tiukkojen eettisten sääntöjen ohjaamana.

MIELENRAUHAA OMISTAJAYRITTÄJILLE

Tilintarkastajan valitsevat osakeyhtiössä omistajat. Omistajan päätöksentekoon vaikuttavan taloudellisen tiedon varmentamisen lisäksi hän voi auttaa myös mm. osakkaiden tasavertaisen kohteluun, voitonjakoon ja sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa. Säännöllisesti suoritetusta tilintarkastuksesta omistaja saa mielenrauhaa ja varmuutta siitä, että hänen sijoitustaan hoidetaan hyvin ja asiat ovat kunnossa. Yrittäjäomistajalle tilintarkastaja voi joskus olla ainoa objektiivinen ja riippumaton keskustelukumppani, jonka puoleen kääntyä.

LUOTTAMUSTA YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN

Luottamus on tärkeää myös tavarantoimittajille ja muille sopimus- ja yhteistyökumppaneille. Niiden on rahoitus- ja sitoutumispäätöksiä tehdessään arvioitava yhteisön luottokelpoisuutta, maksukykyä ja toiminnan jatkuvuutta. Rahoitusta tai luottoa haettaessa tilintarkastettu tilinpäätös on yhteisön itsensä laatimia ja varmentamattomia liiketoimintasuunnitelmia, kassavirtaennusteita ja muita laskelmia luotettavampi päätöksenteon pohja, ja tämä saattaa näkyä rahoituksen hinnassa.

AJANTASAISTA SPARRAUSTA JA NEUVONTAA JOHDOLLE

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus on laatia tilinpäätös, joka antaa oikean ja riittävän kuvan ja täyttää lakisääteiset vaatimukset, sekä vastata sisäisestä valvonnasta, joka ehkäisee väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvia olennaisia virheitä tilinpäätöksessä. Heidän on myös arvioitava säännöllisesti yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa sekä huolehdittava siitä, että hallinto, toiminnot, kirjanpito ja varainhoito ovat lain mukaisesti ja luotettavasti järjestetty. Jotta yhteisö menestyisi, johdon pitää myös mm. hallita kassavirtaa, hoitaa verotukseen, työnantajarooliin ja muihin määräyksiin liittyvät velvoitteet ja raportointi, varmistaa riittävä rahoitus ja houkutella ja pitää ammattitaitoista henkilöstöä.

Pienissä yhteisöissä on harvoin omaa talous- ja johtamisosaamista. Kirjanpito ja joskus talousjohtokin saattavat olla ulkoistettu. Tilintarkastajalla on kokemusta eri kokoisista ja eri elinkaaren vaiheessa olevista yhteisöistä sekä erilaisista taloushallinnon järjestelmistä, prosesseista ja kontrolleista. Tilintarkastus pienentääkin johdon osaamiskuilua ja sparraa yhteisön johtoa heidän edellä mainituissa velvollisuuksissaan ja tehtävissään. Riippumaton tilintarkastaja voi auttaa myös mm.

  • kehittämään liiketoimintaprosesseja, raportointia ja sisäistä valvontaa
  • tunnistamaan riskejä ja varautumaan niihin
  • varmistumaan ulkoistettujen taloustoimintojen asianmukaisuudesta
  • ennalta ehkäisemään virheitä
  • selviytymään uusissa haastavissa tilanteissa.

PAREMPAA RAPORTOINTIA

Tilintarkastaja voi auttaa raportointiprosessien ja niihin liittyvien kontrollien ja IT-järjestelmien kehittämisessä. Tilinpäätösraportoinnin laatu paranee ja raportointiprosessi tehostuu, kun kirjanpitokäsittelyyn ja raportointiin liittyvät haasteelliset kysymykset ratkaistaan yhdessä tilintarkastajan kanssa jo tilikauden aikana ennen tilinpäätöksen laatimista. Jälkikäteen vaadittavilta isoilta oikaisuilta säästytään, kun korjausta vaativat asiat saadaan kuntoon jo ennen tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamista.

Tilintarkastuksen myönteiset ohjausvaikutukset konkretisoituvat myös viranomaisraportoinnissa ja mm. veroilmoituksen laatiminen perustuu usein tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Vaikka veroilmoituksen tarkastaminen ei kuulukaan tilintarkastajan lakisääteisiin tehtäviin, hän pystyy asiantuntemuksensa avulla edesauttamaan veroraportoinnin oikeellisuutta. Veroilmoitusten jälkikäteinen täydentäminen ja korjaaminen voi tulla yhteisölle paljon kalliimmaksi kuin vuotuinen tilintarkastuspalkkio. Lakisääteisesti varmennettu tilinpäätösinformaatio vähentää myös todennäköisyyttä suuriin yllätyksiin verotarkastuksen kohteeksi valituissa yhteisöissä.

 

Lähde: Suomen Tilintarkastajat

 

Lähetä linkki työkaverillesi / tulosta: